PÅ™estože i v dneÅ¡ní dobÄ› dÄ›vÄat, která se rozhodnou studovat nÄ›který z technických oborů, není mnoho, pÅ™esto v nich dosahují stejnÄ› dobré výsledky jako chlapci. Navíc jsou po dokonÄení studia žádány u zamÄ›stnavatelů. Na technicky orientovaných pracoviÅ¡tích Äasto svým přístupem pÅ™inášejí zjemňující prvek. Který vrozenou rivalitu mužů rozpouÅ¡tí. Mnoho mladých žen se v krátkém Äase stává naprosto rovnocennými partnery pÅ™i Å™eÅ¡ení technických problémů. AÅ¥ už pÅ™i výzkumu, výrobÄ›, oboru ICT. Poslední statistická Äísla už zaÄínají být pro dívky povzbudivá. Zvýšilo se procento nejen v technicky zaměřeném bakalářském studiu, ale rovněž magisterském a doktorském. Rovněž na titul inženýra dosáhlo vÄ›tší množství žen, než v minulosti.

Studentka

V souÄasnosti se nejvíce navýšil poÄet studentek na FakultÄ› informaÄních technologií, která v Å¡esti bakalářských oborech nabízí kvalitní vzdÄ›lání ve vÄ›tÅ¡inÄ› oblastech informatiky. A to nejen po stránce teoretické, ale pÅ™edevším praktické. Obor je možné specializovat až bÄ›hem studia, podle toho, jakým smÄ›rem se bude profesní kariéra ubírat. Pro úspěšné pÅ™ijetí je doporuÄen on-line přípravný kurz u matematiky Äi uplatnÄ›ní SCIO testů z obecných studijních pÅ™edpokladů. PodobnÄ› jako Fakulta jaderná a fyzikálnÄ› inženýrská. Která má jedineÄné postavení a vÄ›decké výsledky v oblasti jak matematiky, tak chemie, fyziky a kvantové technologie.

Absolventka technické fakulty

Fakultu elektrotechnickou si vybírají uchazeÄky, které už na stÅ™ední Å¡kole tíhnou k technickým pÅ™edmÄ›tům. A jejichž koníÄkem je programování. Které se sice lze nauÄit i bÄ›hem studia, ale velkou výhodou je jeho uplatnÄ›ní od prvního roÄníku. Už bÄ›hem studia je možnost zapojení do projektů v oblastech poÄítaÄové grafiky, ekonomiky, managementu, robotiky Äi biomedicínského inženýrství. A úÄast ve vývojových týmech, které Å™eší semestrální a závÄ›reÄné práce. ZahraniÄní pobyty jsou nabízeny vÅ¡em nadaným jak studentkám, tak studentům. Jimiž  dochází ke spolupráci s výzkumnými týmy po celém svÄ›tÄ›.